Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FRANS SCHOORSTEENVEGEN, DAKDEKKEN EN BESTRATINGEN

Artikel 1 Definities

De opdrachtnemer: Kamper Kachels, dakdekken en bestratingen te gevestigd te Kampen
De opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer
Opdracht: De tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit geschiedt.
Oplevering: het gebruiksklaar ter beschikking stellen van het overeengekomen werk.
Onderhoudstermijn: maximaal 30 dagen na datum oplevering.

Artikel 2 Offerte

 • Offertes worden schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.
  In de schriftelijke offerte wordt onder meer de plaats en omschrijving van het werk vermeld, het tijdstip van aanvang en de geraamde duur, de aannemingssom exclusief omzetbelasting en de betalingstermijn(en).
 • Mondelinge opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd mits zij een bedrag van
 • € 250,00 (tweehonderdvijftig euro) niet overschrijden.
 • Op alle aanbiedingen, opdrachten en werkzaamheden van opdrachtnemer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • De offerte is onherroepelijk tot 30 dagen na dagtekening.
 • De offerte is onder voorbehoud van prijsstijgingen van producten en eventuele overheidskosten, belastingverhogingen.

Artikel 3 Verplichtingen van de opdrachtgever

 • De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over
  • de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen),
  • over het gebouw c.q. het terrein waarop het werk moet worden uitgevoerd;
  • over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
  • over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water.
 • De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat eventuele door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk van opdrachtnemer geen vertraging ondervindt.
 • De opdrachtgever verleent opdrachtnemer tijdens de werkzaamheden toegang tot het werk.
 • De opdrachtgever is verplicht om opdrachtnemer op de hoogte te stellen van het aanwezig zijn van schadelijke stoffen zoals asbest en eterniet. Opdrachtnemer weigert in ieder geval de reiniging van schoorstenen waarin deze materialen verwerkt zijn. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, om bij ontdekking van schadelijke stoffen tijdens de uitvoering van de opdracht, de opdracht direct te staken.

Artikel 4 Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

 • De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de bodemgesteldheid, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
 • Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
 • De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtnemer die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.
 • De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 • Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.
 • Indien blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever daarvoor aansprakelijk.
 • In het belang van opdrachtgever zal opdrachtnemer alle werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van nationale regelgeving en hetgeen is bepaald in Richtlijn 2001/45/EG waarin minimumvoorschriften zijn opgenomen inzake de veiligheid en gezondheid door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats. Indien opdrachtnemer genoodzaakt is, op grond van bovengemelde wetgeving en besluiten, extra maatregelen te moeten treffen op de arbeidsplaats, om de veiligheid en gezondheid in acht te nemen, behoudt opdrachtnemer zicht het recht voor om de uitvoering der opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten of te staken, in ieder geval totdat veiligheidsmaatregelen zijn genomen en eventuele prijsverhogingen met opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtnemer

 • De opdrachtnemer is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. zodanig dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
 • De opdrachtnemer is verplicht de door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.
 • De opdrachtnemer is verplicht om het werk na aanvang regelmatig voort te zetten, behoudens overmacht, onwerkbaar weer door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden.
 • Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer vanaf aanvang tot en met de oplevering.
 • Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de opdrachtnemer zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen.

Artikel 6. Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

 • Het werk of een gedeelte daarvan wordt geacht te zijn goedgekeurd als het door de opdrachtgever in gebruik wordt genomen.
 • Kleine gebreken, die in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn.
 • Materialen worden geacht door opdrachtnemer te zijn geleverd en door de opdrachtgever te zijn aanvaard zodra de materialen bij de opdrachtgever zijn aangevoerd en gelost.
 • De opdrachtnemer is verplicht kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.
 • Voor zover op grond van het tweede lid werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, komen deze voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de werkzaamheden het herstel van uitvoeringsfouten betreffen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer

 • De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan
  nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de opdrachtnemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers tot een maximum van de nota van de verrichte werkzaamheden dan wel de verzekerde som van de beroepsaansprakelijkheids-verzekering te boven gaan

Artikel 8 Voortgang, uitvoering overeenkomst

 • Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk c.q. de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
  • a. opdrachtnemer niet tijdig alle noodzakelijke gegevens, bescheiden en/of goedkeuringen van de opdrachtgever heeft ontvangen;
  • b. opdrachtnemer niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de opdrachtgever heeft ontvangen;
  • c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van opdrachtgever komen;
   heeft opdrachtnemer recht op een verlenging van de (op)leveringstermijn en is hij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen, bij opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van opdrachtgever moet worden bespoedigd, is opdrachtnemer gerechtigd de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever te wijzen op voor hem relevante onvolkomenheden, fouten e.d. in door of namens opdrachtgever voorgeschreven c.q. gegeven constructies, werkwijzen, bescheiden, materialen .
 • Opdrachtnemer is bekend met de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante wettelijke voorschriften en overheidsbeschikkingen. De aan de naleving daarvan verbonden kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal opdrachtnemer met opdrachtgever in overleg treden over wijziging van de overeenkomst met betrekking tot prijzen, tarieven en (op)leveringstermijnen. Indien hete werk ten gevolge hiervan wordt stopgezet heeft opdrachtnemer in ieder geval recht op vergoeding van de reeds door hem verrichte werkzaamheden en leveringen.
 • Opdrachtgever is verplicht om opdrachtnemer op de hoogte te stellen van het aanwezig zijn van, dan wel het gebruiken van schadelijke stoffen, zoals asbest en/of eterniet etc. Opdrachtnemer weigert in ieder geval de verwerking (waaronder sloop en afvoer) van dergelijke schadelijke stoffen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij ontdekking tijdens verwerking c.q. uitvoering van de opdracht, door opdrachtnemer van dergelijke stoffen om de uitvoering der opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten of te staken, in ieder geval totdat beschermende maatregelen zijn genomen en de op het risico betrekking hebbende verhoging van de prijs, alsmede de met de afvoer van dergelijke stoffen samenhangende prijsverhogingen met opdrachtgever zijn overeengekomen. Onder de schadelijke stoffen als hiervoor bedoeld, is roet niet inbegrepen. Bij het verwijderen van roet, zal dit door opdrachtnemer worden afgevoerd en door opdrachtnemer vervolgens worden gestort, een en ander conform de aan opdrachtnemer daartoe opgelegde overheidsmaatregelen. De stortkosten voor het roet zullen aan opdrachtgever worden doorberekend en daartoe afzonderlijk worden gefactureerd

Artikel 9 Aansprakelijkheid na oplevering

 • Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is de opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan
  door schuld van de opdrachtnemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een gebrek bevat dat door de opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen
  worden en de opdrachtnemer van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.
 • Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van werkzaamheden aan schoorstenen met:
  • onvolledig geplaatste voeringen in de schoorsteen;
  • oude voeringen die in slechte staat verkeren;
  • slechte staat van onderhoud van voeg- en metselwerk en verborgen overige gebreken;
  • bedrijfsschade of gevolgschade.

Artikel 10 Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging

 • De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van de opdrachtnemer, mits hij de opdrachtgever tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg.Voorzieningen, die de opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden hem vergoed. Schade die de opdrachtnemer tengevolge van de schorsing lijdt, dient hem te worden vergoed.
 • Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de opdrachtnemer betaling vorderen van het uitgevoerde gedeelte van het werk, alsmede met op het werk aangevoerde bouwstoffen.
 • Indien de schorsing van het werk langer dan één maand duurt, is de opdrachtnemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. De opdrachtnemer heeft in dat geval, naast hetgeen waartoe hij overigens op grond van de overeenkomst gerechtigd is, recht op vergoeding van schade die voor hem uit de beëindiging in onvoltooide staat voortvloeit.
 • De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De opdrachtnemer heeft in dat geval, naast hetgeen waartoe hij overigens op grond van de overeenkomst gerechtigd is, recht op vergoeding van schade die voor hem uit de beëindiging in onvoltooide staat voortvloeit.
 • De opdrachtnemer zendt de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.
 • Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan de opdrachtnemer kan worden toegerekend, is deze gerechtigd tot betaling van het uitgevoerde gedeelte van het werk, daarbij rekening houdend met de daarbij redelijkerwijs door de opdrachtnemer in verband met het werk aangegane verplichtingen.

Artikel 11 Betaling

 • Betaling dient te geschieden in euro’s binnen 14 dagen na factuurdatum, doch tenminste één dag voor de aanvang van de werkzaamheden, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze.
 • Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% cumulatief per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het
 • moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 • Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 • De opdrachtnemer heeft het retentierecht over onder zijn beheer vallende stukken, documenten en informatie totdat opdrachtgever de verschuldigde betaling volledig heeft voldaan.
 • Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt de opdrachtnemer telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever toe.
 • De opdrachtnemer is bevoegd het bedrag op de factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%.

Artikel 12 In gebreke blijven van de opdrachtgever

 • Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de opdrachtnemer gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 8 dagen te betalen.
 • Indien de opdrachtnemer tot invordering overgaat zijn de daaraan verbonden (buiten)gerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.
 • Indien de opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is de opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd het recht op vergoeding van schade, kosten en rente, het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 8 dagen te betalen.
 • Schade aan het werk als gevolg van het stilliggen van het werk komt deze niet voor rekening van de opdrachtnemer.

Artikel 13 Gewijzigde uitvoering

Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij.
De opdrachtnemer wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Deze Algemene Voorwaarden worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle.
JH/kh
2014-09-29